ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

 

проект

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „Енергоинвест 2005“ ЕООД започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Номер на договора за безвъзмездна помощ:  BG16RFOP002-2.089-2766-C01/ 10.08.2021

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца

Място на изпълнение: с. Хрищени, общ. Стара Загора, ж.к. Заводско селище на АТЗ

Общ размер на допустимите разходи: 50 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лева, от които 50 000,00 лв. европейско финансиране

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

 


проект

Договор № BG16RFOP002-3.001-0048-C01

Реализирането на проект с Договор № BG16RFOP002-3.001-0048-C01 е по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Реализацията включва инвестиционни дейности за доставка и внедряване в експлоатация на високотехнологично оборудване за производство на метални изделия и конструкции и използавне на остатъчна топлина. Доставеното оборудване ще изработва продукти с висока добавена стойност в сферата на машиностроенето, конкурентни на европейския пазар.  Осъществяването на проекта е със съвместно финансиране по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. С новото оборудване ще се постигне повишаване на енергийната ефективност на предприятието с над 69 % от потребната енергия, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността на „ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005“ ЕООД. С проекта ще се постигне намаляване на емисиите на парникови газове с 457,62 т/годишно от намаляване разхода на ел.енергия и течни горива. Ще се въведе система за оползотворяване на остатъчна топлина в производствен цех за производство на метални изделия. За устойчивостта на резултатите по проекта ще се въведат система за мониторниг на енергопотреблението и въвеждане и сертифициране на Системи за енергийно управление ISO 50001:2011. Като резултат от реализиране на проекта ще се открият 5 нови работни места.

ЦЕЛ: „Повишаване на производствения капацитет на Енергоинвест 2005 ЕООД и устойчиво развитие, чрез преминаването към ниско-въглеродно производство в предприятието, ефективното използване на ресурсите, намаляване на негативното влияние на производствените процеси върху околната среда.

24.11.2017

Начало 24.11.2017 г.

Край 24.05.2019 г.


проект

Кандидатстване с проектно предложение

по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

ЦЕЛ: „Повишаване на производствения капацитет на Енергоинвест 2005 ЕООД и устойчиво развитие на националния и европейския пазар, чрез внедряването на модерно и технологично оборудване“

За технологичното развитие на „ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005 ЕООД“ е приоритет разширение на производствената част и закупуване на последно поколение машини за разкрой, огъване и MIG-MAG заваряване /CO2, Аргон/.

Най-важните показатели на основните машини са:
  • висока точност 0.01 мм за комбинирана газорезна и плазмена машина за разкрой на листов материал и 0.1 мм за електро-хидравличен абкант 175 тона L=3 метра
  • системата за автоматичен разкрой на комбинирана газорезна и плазмена машина за разкрой на листов материал е много прецизна и намалява отпадъка от листове ламарина до > 5%
  • енергоефективни
  • високо качество на заваръчния шев за MIG-MAG заваряване /CO2, Аргон/

Дата на кандидатстване: 30.09.2016 г.