НОВИНИ

08.06.2020 г. Ресертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2018

12.05.2020 г. Ресертификация на системата за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018

11.05.2020 г. Ресертификация на системата за управление на качеството

ISO 9001:2015

09.05.2019 г.  Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011

16.03.2018 г.

На 13.04.2018г. TUV RHEINLANDBULGARIA EOOD ще проведе годишен надзорен одит на интегрираната система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа – ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007

 06.03.2018 г.

Отваряне, разглеждане и оценяване на оферти по Договор BG16RFOP002-3.001.

23.02.2018 г.

Обявена процедура за избор с публична покана на изпълнители в ИСУН 2020 по Договор BG16RFOP002-3.001

24.11.2017г.

Подписан договор по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 със срок на изпълнение 18 месеца.

17.05.2017г.

Въведе се интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа – ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007

02-03.2017 г. 

Проведоха се обучения на служителите

  1. Професия  – Заварчик, специалност – „Заваряване“
  2. Длъжностни лица по безопастност и здраве при работа
  3.  Координатор по безопасност и здраве в строителството
  4. ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопастност

30.09.2016г.

Входиране проект от фирмата за кандитатстване по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по ОП ИК 2014-2020 г.

20.07.2016г.

Компанията поднови Удостоверение от  КСБ – първа група за строежи от трета до пета категория.